Generalforsamling December 2017

Referat af generalforsamling den 05.12.2017 kl. 19.00

2017-12-05 Generalforsamling


Bestyrelsesmøde November 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 27.11.2017 kl. 19.00

2017-11-27 Bestyrelsesmøde


Bestyrelsesmøde Oktober 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 16.10.2017 kl. 19.00

2017-10-16 Bestyrelsesmøde


Bestyrelsesmøde September 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 11.09.2017 kl. 19.00

2017-09-11 Bestyrelsesmøde


Bestyrelsesmøde August 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 14.08.2017 kl. 19.00

2017-08-14 Bestyrelsesmøde


Bestyrelsesmøde Juli 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 03.07.2017 kl. 19.00

2017-07-03 Bestyrelsesmøde


Bestyrelsesmøde Maj 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 22.05.2017 kl. 19.00

2017-05-22 Bestyrelsesmøde


Bestyrelsesmøde April 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 24.04.2017 kl. 19.00

2017-04-24 Bestyrelsesmøde


Bestyrelsesmøde Marts 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 27.03.2017 kl. 19.00

2017-03-27 Bestyrelsesmøde


Bestyrelsesmøde Februar 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 27.02.2017 kl. 19.00

2017-02-27 Bestyrelsesmøde


Bestyrelsesmøde Januar 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 26.01.2017 kl. 19.00

2017-01-26 Bestyrelsesmøde

Generalforsamling November 2016

Referat af generalforsamling den 29.11.2016 kl. 19.00

2016-11-29 Generalforsamling


Bestyrelsesmøde November 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 22.11.2016 kl. 19.00

2016-11-22 Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøde December 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 15.12.2015 kl. 19.00

2015-12-15 Bestyrelsesmøde


Bestyrelsesmøde September 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 15.09.2015 kl. 19.00

2015-09-15 Bestyrelsesmøde


Bestyrelsesmøde August 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 12.08.2015 kl. 19.30

2015-08-12 Bestyrelsesmøde


Bestyrelsesmøde Maj 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 26.05.2015 kl. 19.00

2015-05-26 Bestyrelsesmøde


Bestyrelsesmøde April 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 20.04.2015 kl. 19.00

Til stede: Johnnie, Lasse, Lisbeth, Klaus og Lis (ref.)

Lasse og Lisbeth har efter forhandlinger med flere udbydere truffet aftale med HP Ejendomsservice og forelagde udkast til kontrakt. Efter gennemsyn blev den enstemmigt vedtaget af bestyrelsen.

Lasse informerede ligeledes om, at der er opsat ny støjdæmpende dør ved indgangen til festkælderen, da især trappeskakten er en alvorlig formidler af støjplagen. Yderligere tiltag vil efterhånden komme på tale.

Efter flere indbrud i Broparken den senere tid, hvor hoveddøren til lejlighederne er sparket ind, har Johnnie undersøgt markedet for sikkerhedsdøre. Bestyrelsen gennemgik et par udvalgte forslag, da man muligvis vil udskifte alle hoveddøre i bebyggelsen, der ikke allerede er udskifter af beboerne. Der viste sig dog flere uafklarede spørgsmål, som først skal undersøges, før endelig beslutning kan træffes, ikke mindst beboernes godkendelse på ekstraordinær generalforsamling.

Lisbeth erklærede sig tilfreds med foreningens økonomi.

Lis informerede om lejernes savn af et ekstra køleskab i festkælderen, efter fjernelse af det lille skab under baren. Eksisterende køleskab i bestyrelseslokalet vil blive flyttet til garderoben i festkælderen. Musikanlægget blev også drøftet uden at beslutning blev truffet.

Johnnie vil indkalde til Info-aften den 27.05.2015, om:

1) hoveddøre, 2)Regnvandsprojekt 3) Lofter (igen!) 4)Festlokalet og 5) Sommerfest.

Bent Thnghus aftræder den 29.05.2015 og bestyrelsen håber på beboernes velvillige modtagelse af ny medarbejder.

Mødet sluttede kl. 21.30

Næste møde 26.05.2015 kl. 19.00

22.04.15 Lis Aabye, referent


Bestyrelsesmøde Marts 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 17.03.2015 kl. 19.00

Til stede: Johnnie, Lasse, Lisbeth, Klaus og Lis (referent)

Efter en kort snak om Beboermødet den 9.03 i Festkælderen meddelte JOHNNIE, at han havde besluttet at overdrage ansættelsen af medarbejdere (også håndværkere) til Lasse og Lisbeth, da han følte sig beskyldt for ”kammerrateri” ved tidligere ansættelser. Lasse og Lisbeth vil i nær fremtid afholde møder med mulige emner/firmaer til varetagelse af viceværtfunktion.

Johnnie har haft byggemøde med Dansk Regnvands Styring som meddeler, at man nu afventer svar fra Gentofte Kommune før de endelige gravearbejder kan afsluttes. Derefter mangler kun endelig renovering af områderne. Tidsfristen forventes derfor overholdt.

Nyt tørrestativ bliver opsat på store plæne så snart gravearbejdet er slut. Materialerne forefindes klar til opsætning.

LISBETH og LASSE er begge tilfredse med regnskabet dog meddeler Lasse at det budgetterede beløb til vicevært og renholdelse er lige på kanten af overskridelse.

LASSE gennemgår det tilsendte materiale vedr varmeregnskaberne, som er udsendt til beboerne.

Prøver at udrede forskellene.

Legepladsen deles i to med et hegn, da regler og krav til forskellige typer faldgrus er forskellige

ved legeredskaberne og det er dyrt i anskaffelse . Endvidere opsættes et nyt gyngestativ.

Lofter stadig et stort problem, da det er forbundet med store omkostninger at få hjælp til rydning.

Forskellige muligheder blev drøfter.

KLAUS meddelte, at han havde kontakt til en forhandler af maskiner, som skal erstatte de brugte vi har solgt til Bent Thinghus, som tager disse med sig.

LIS søger kontakt med den ansvarlige it-mand vi har ansat til at stå for vor hjemmeside, således at referaterne fra bestyrelsesmøderne kan komme med.

Mødet sluttede kl 20.30.

Næste møde mandag 20.04.15 kl. 19.00

Lis Aabye (ref.) 18.03.15


Bestyrelsesmøde Februar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 17.02.2015 kl. 19.00

Til stede<. Johnnie, Lasse, Lisbeth, Klaus og Lis (ref.)

JOHNNIE startede med at informere om et møde han og Lasse havde haft med en edb-kyndig, som tilbød at renovere Broparkens hjemmeside. Efter fremvisning af en meget tilfredsstillende prøve, accepterer vi nu tilbudet, som oven i købet er til en favorabel pris.

Der har været holdt to byggemøder med Dansk Regnvands Styring. Arbejdet skrider planmæssigt frem og det udførte renoveringsarbejde efter gravning er indtil vider meget tilfredsstillende. Efterhånden under gravearbejdet er fundet defekte kloakrør, som løbende vil blive erstattet eller muret til (minimering af rotteplage). Vi må naturligvis betale ekstraarbejdet.

Fra beboere i ejendommen med Festlokalet er kommet flere klager over støj. Her er meget lydt i Broparken og vi har fået et tilbud på loftisolering i den nedre kælder (ca. 65.000 uden moms) som vi vil se på, når midlerne tillader det. I første omgang sættes en lyddør op ved indgangen.

Efter endnu et indbrud i dagtimerne i blok nr.11 påtænkes det at ændre kameraretningen for overvågning. Johnnie og Lasse ser på det.

Johnnie afholder Orienteringsmøde for beboerne i Broparken mandag den 09.03.15 kl. 19.00.

LASSE har fotograferet den ulovlige udvidelse af et loftsrum, som kræves ført tilbage.

Undersøger endvidere mulighederne for nyt nøglesystem.

LISBETH intet at bemærke.

KLAUS vil udskifte sin hoveddør til mere tyverisikker eksemplar. Da flere og flere foretager udskiftning, påpeger han evt. farer ved for mange forskellige udgaver (greb m.m.)

LIS forespurgte om vaskenøgler: 2 per husstand tilladt.

Mødet sluttede kl. 20.30.

Nyt møde tirsdag den 17.03.15 kl. 19.00

Lis Aabye referent, 18.03.15


Bestyrelsesmøde Januar 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 19.01.2015 kl. 19.00

Til stede; Johnnie, Lasse, Lisbeth, Klaus og Lis (ref.)

JOHNNIE og Lasse havde i morges møde med Dansk Regnvands Styring om igangsættelse af arbejdet, som forventes afsluttet om 4 mdr.

Samtidig med arbejdet vil firmaet observere evt. fejl og mangler, som kan give mulighed for indtrængen af rotter, og udbedre disse skader.

Bestyrelsen har fået forslag til ændring af antenneaftalen, hvilket vi ikke vil acceptere. .

Stadig klager fra beboere, som er generet af støj fra Festkælderen. Bestyrelsen drøfter forsk. ændringsforslag bl.a. sluttiden for fester.

LASSE:

Rotteplagerne synes i øvrigt p.t. at være under kontrol.

Vaskeriet giver en del problemer, da nogle brugere ikke fjerner deres tøj fra maskiner og tørretumblere, når disse er færdige, så de efterfølgende må tømme og der ligger tøj på borde og i vogne. Fornyet henstilling til brugerne.

Bestyrelsen har pr. 1.1.15 godkendt et depositum på leje af Gæsteboligen på kr. 300,- hvilket bør meddeles beboerne.

Mødet sluttede kl. 20.30

Næste møde tirsdag den 17.02.15 kl. 19.00

Lis Aabye, referent

24.01.15

Generalforsamling November 2014

REFERAT
fra ordinær generalforsamling i AB Broparken af 1986 tirsdag den 25. november 2014, kl. 19.00
i Vangede Kirke, Vangedevej 50, 2820 Gentofte

43 medlemmer (svarer til 32,6%) var repræsenteret, heraf 10 ved fuldmagt.
Dagsordenen var følgende:

1.    Valg af dirigent og referent
2.    Bestyrelsens beretning
3.    Forelæggelse af årsregnskabet, forslag til værdiansættelser og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab og værdiansættelsen
4.    Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften
5.    Forslag
6.    Valg af formand til bestyrelsen
7.    Valg til bestyrelsen
8.    Valg af suppleanter
9.    Valg af administrator
10.  Valg af revisor
11.  Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent
Formand Johnnie Kristensen bød velkommen. Lars Sørensen fra Administration Danmark blev valgt som dirigent uden modkandidater, og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne. Thomas Lyng fra Administration Danmark blev valgt som referent uden modkandidater.

2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning var udsendt sammen med indkaldelsen, og formanden havde følgende uddybende
bemærkninger:

 • Lofterne vil blive ryddet nu, som der gentagne gange har været informeret om, så alle skal
  huske at fjerne sine ting.
 • Rotteproblemet er ikke så slemt som frygtet, og der bliver gjort noget nu.
 • Regnvandsprojekt – håber, at alle vil støtte op om forslaget, så foreningen kan være på forkant
  med udviklingen i stedet for, at man senere måske bliver pålagt noget arbejde, hvor man så ikke kan
  få en så god aftale.
 • Brug det nye dørtelefonanlæg – man skal ikke lukke op for nogen, som man ikke kender.

Der blev spurgt til gadelamperne mod Søbredden ud mod nr. 75, der bliver slukket tit. Dette er Dongs ansvar.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

3. Forelæggelse af årsregnskabet, forslag til værdiansættelser og eventuel revisionsberetning samt
godkendelse af årsregnskab og værdiansættelsen
Revisor Jørgen Lund fra BDO gennemgik regnskabet for 2013/14, der forelå med blank påtegning (uden
anmærkninger), hvor der bl.a. var følgende bemærkninger:

 • Flot regnskab med overskud på t.kr. 675 før ekstraordinære poster.
 • 2 tidligere udlejede lejligheder er solgt i året, og indtægten herfra indgår under
  ekstraordinære poster.
 • Ejendommen er blevet kr. 10 mio. mere værd, jf. foreningens valuar, så den samlede værdi er nu
  kr. 182 mio.
 • God likviditet i foreningen, hvor der er kr. 4,7 mio. på bankkontoen, hvoraf kr. 3,8 mio. dog
  vedr. igangværende handler.
 • Prioritetsgæld på kr. 53 mio. som er en forholdsmæssig lille gæld i forhold til ejendommens
  værdi. Lånet er afdragsfrit og med fast rente på 3,29% frem til 2020, hvor det skal omlægges. En evt. omlægning på nuværende tidspunkt vil medføre et kurstab på kr. 5,3 mio. Først når man kommer tættere på udløbsdatoen i 2020, vil man se på, hvilke lån man så vil vælge, idet det forventes, at man kan få afdragsfrihed igen, og hvilke renter man så kan få. Det vil være op til en senere generalforsamling at beslutte noget herom.
 • Der er foreslået en reserve på kr. 17,2 mio. til fremtidig vedligeholdelse og generel buffer mod fald i andelskronen.
 • Andelskronen har været kr. 10.000 pr. m2 i flere år, men foreslås nu at stige til
  kr. 10.500 pr. m2.
 • Foreningens økonomi er sund, og der er en god friværdi – det ser fornuftigt ud. Årsregnskab og
  ny andelskrone blev enstemmigt godkendt.

4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften
Thomas Lyng fra Administration Danmark gennemgik budgettet for 2014/15:

 • Stigning i boligafgiften på 2% pr. 1. januar 2015 til kr. 55,30 pr. m2 pr. md. Det er en stigning på ca. kr. 1 pr. m2 pr. måned, og foreningen fortsætter dermed den kontrollerede udvikling i boligafgiften.
 • Viceværten har fået genforhandlet sin aftale, så budgettet er nedsat med t.kr. 100 til i alt
  kr. 1,25 mio.
 • Vedligeholdelsesbudgettet er steget til kr. 1,34 mio., og det er meget positivt. Det er en ramme, bestyrelsen har, som dog ikke behøves at blive brugt.
 • Renteudgift på kr. 2,0 mio. til Realkredit Danmark, hvor renten frem til 2020 er på 3,29%.

Budgettet med stigningen i boligafgiften blev herefter enstemmigt godkendt.

5. Forslag
Forslag 1 – vedtægtsændring § 27, stk. 1 og 2
2. behandling af sidste års forslag om vedtægtsændring, hvor ordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 28 dages varsel, blev enstemmigt vedtaget, og det vil herefter blive indarbejdet i vedtægterne.

Forslag 2 – samarbejdsaftale om regnvandsstyring
Bestyrelsen ønskede bemyndigelse til at indgå aftale med Dansk Regnvandsstyring om etablering af
regnvandsanlæg – aftalen var medsendt til alle.
Formanden oplyste, at der ville blive etableret en række samlebrønde, hvorfra vandet bliver ledt
ned til de grønne områder. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 3 – udmelding af ABF og indmeldelse i LLO i stedet
Elisabeth Thyrring gennemgik sit forslag og oplyste herunder, at andelshavere også kunne blive indmeldt i LLO. Formanden oplyste, at bestyrelsen ikke er enig i forslaget. Forslaget faldt med 1 blank og resten imod.

En tilflyttet andelshaver var ikke helt glad for stemningen under behandlingen af dette forslag og opfordrede til, at man skulle sørge for at holde en god tone i debatten – dvs. fastholde den gode stemning og tale pænt til hinanden.

6. Valg af formand til bestyrelsen
Formand Johnnie Kristensen var ikke på valg.

7. Valg til bestyrelsen
Lis Aabye Nielsen og Knud  Lasse  Larsen blev begge genvalgt for 2 år uden modkandidater.
Bestyrelsen er herefter sammensat således:
Johnnie Kristensen, formand          på valg i 2015
Lisbeth Ernbro                                    på valg i 2015
Klaus Hansen                                      på valg i 2015
Lis Aabye Nielsen                               på valg i 2016
Knud Lasse Larsen                             på valg i 2016

8. Valg af suppleanter
Jan Aistrup Eilsborg Madsen blev genvalgt som suppleant uden modkandidater.

9. Valg af administrator
Administration Danmark blev genvalgt.

10. Valg af revisor
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab blev genvalgt.

11. Eventuelt
Følgende punkter blev drøftet under eventuelt:

 • Referater fra bestyrelsesmøder bliver ikke offentliggjort – der ligger kun nogle gamle referater på beboernes log-in. Bestyrelsen oplyser, at der bliver lavet interne og eksterne versioner af bestyrelsesmødereferaterne, så der bør komme referater ud løbende. Det vil der blive set nærmere på.
 • Hvis man har lejet en parkeringsplads, og der så holder en bil på ens plads, hvad skal man så
  gøre? Man skal ringe til parkeringsvagten – de kommer hurtigt ud og udskriver bøder. Hvis man selv har
  gæster, kan man lige spørge, hvor de holder og i øvrigt oplyse, at der er pladser ude ved Lyngbyvejen.
 • Vigtigt at man ikke parkerer på brandvejen.
 • Mailordning – husk tilmelding – det er frivilligt, men foreningen kan spare penge på tryk og
  porto.

Formanden oplyste, at han var glad for at være formand i så god en forening. Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og hævede mødet kl. 20.10.

Gentofte, den 8. december 2014
Dirigent:
Lars Sørensen

Hent referat i pdf. her